سهم الارث

ایا این امر صحیح است که اگر فرزندی قبل از پدر فوت کند از ارث پدری به خانواده ی او چیزی تعلق نمی گیرد؟

03 خرداد 1399 53

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی