تنظیم سند رسمی

در قراردادی مقرر گردید «چنانچه خریدار در روز ... جهت تنظیم سند رسمی انتقال مبیع در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... شهرستان ... حضور نیابد بایع می تواند یک جانبه معامله را فسخ کند و خریدار حق مراجعه و مطالبه بیعانه پرداختی را ندارد» با فرض عدم حضور خریدار در موعد مقرر در محل مذکور بنا به عذر ابتلا به بیماری که قادر به حرکت نبوده، آیا بیماری موصوف می تواند از معاذیر موجهه برای خریدار باشد؟

03 خرداد 1399 65

با سلام و درود خدمت شما
پاسخ به دو قسمت تقسیم می شود: 1. در صورت عدم توانایی متعهد در انجام تعهد به علت عامل خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل پیشگیری با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی و ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی موضوع از معاذیر موجه برای خریدار بوده و حق اجرای شرط به فروشنده نمی رسد. 2. در صورتی که طرفین در ضمن شرط تصریح کرده باشند به اینکه حتی در صورت بروز ضرورت و یا عدم حضور به هر دلیلی به لحاظ تصریح طرفین به موضوع عدم توانایی خریدار به هر عذری این حق را به فروشنده می دهد که شرط را اجرا کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی