فوت احدی از صاحبان حساب مشترک

با سلام یک حساب بانکی برای دو نفر با حق برداشت 50/50 ایجاد شده بود. در حال حاضر یکی از این دو نفر فوت کرده و هنوز امور انحصار وراثت تکمیل نشده است. آیا نفر دوم که زنده هست می تواند 50 درصد سهم خودش را قبل از روشن شدن امور انحصار وراثت از حساب برداشت کند؟ آیا بعدا باید به وراث دیگر پاسخگو باشد یا خیر؟

28 اردیبهشت 1401 19

با سلام و احترام
با توجه به ماده ۵۸۸ قانون مدنی درصورتی که دویاچندنفر در بانک حساب جاری مشترک باز کنند و هر یک اجازه برداشت هر مبلغ از حساب مشترک را داشته باشن در صورت فوت یکی ازشرکاء سهم شریک یا شرکای دیگر نصف یا ثلث یا ربع (بتناسب عده شرکاء موجودی مشترک است ولی شریک یا شرکاء زنده حق تصرف در وجوه مذکور و استفاده از حساب مشترک را نخواهند داشت تا تشریفات قانونی راجع بشریک متوفی انجام وسهم او تعیین گردد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی