ابطال تقسیم نامه وراث بعلت اشتباه در تقسیم

با سلام پدربزرگم قطعه زمینی به مساحت 1000 متر دارد که بین وراث تقسیم شده است و این زمین بین وراث به صورت مساوی تقسیم شده است ولی مادربزرگم که یکی از وراث است امضا نکرده است. چند سال بعد تقسیم معلوم شد از 200 متری که به پدر و عمویم ارث رسیده فقط 67 متر بوده واز پایین و بالای زمین راه عبوری 6 متری و 8 متری طرح هادی تعبیه شده است، این تقسیم نامه توسط شورای محل تایید شده است. آیا این تقسیم نامه معتبر است؟ ودر غیر اینصورت تحت چه عنوانی باید شکایت کرد؟ ممنون

28 اردیبهشت 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی