وضعيت ارث بري در صورتيكه فرزند زودتر از والدين فوت كند.

آیامن ازمادربزرگم پدریم که ایشان ۲ سال قبل وبعد ازپدرم فوت شده است چیزی به ارث میبرم مادربزرگم تا زمان مرگ باما زندگی کرده ولی پدرم قبل از ایشلن فوت کرده؟

28 اردیبهشت 1401 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی