ایا تخریب پرچین غاصب توسط مالک اصلی در زمین خودش جرم است

سلام یکی از زمین های کشاورزی پدری ما که به کشت استراحت گذاشته بودیم توسط فردی از روستای دیگر مورد کشت قرار گرفته بودوادعای تصرف ومالکیت برآن دارد.اطراف زمین پرچین قرار داده بود که درخت نهال نبود وازاضافات درختان درزمین فرو کرده بود ما هم این پرچین را برچیدیم الان از ما شکایت کرده خسارت میخواهد.سنداصلاحات قدیم هست وچند نفر حاضرن شهادت بدن که بیش از پنجاه سال این زمین پدری ما بوده کاشتیم برداشتیم.سوالم اینه تا ما بخوایم شکایت کنیم وثابت کنیم ایشون شکایت داده تااز ما خسارت پرچین رو بگیرن.راهنمایی کنید که زمین که مال ماست چرا باید پرچین قرار میداد که ما برچینیم.لطفا راهنمایی کنید

30 اردیبهشت 1401 18

سلام کاربر محترم.درست است که شما مالک زمین بوده وغاصب بدون اذن تصرف وپرچین ساخته اماخلع یدومنع استفاده از زمین غصبی، ملازمه با قطع درختان یا تخریب بنای احداثی ندارد ذی‌نفع (یعنی شما بعنوان مالک )بایستی بجای تخریب قلع بنای احداثی یا قطع درختان غرس‌شده یا همان برهمزدن پرچین به وسیله غاصب را نیز از راه قانون واز طریق دادگاه خواستار می شدید.ماده 314 قانون مدنی در پاسخ به قسمتی از سوال به پیروی از قاعده « الزرع للزارع ولو کان غاصبا » چنین بیان نموده که « اگر در نتیجه ی عمل غاصب.. [ زیادتی حاصل شود ] و [ این ] زیادتی عین باشد .. در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.» اگر چه به صراحت از این ماده این موضوع برداشت نمی شود که امکان قلع و قمع بنا وجود دارد ولی مفهوم آن حداقل این است که فقط «عین زاید» متعلق به غاصب است؛ اما به صراحت ماده 164 قانون آئین دادرسی مدنی «هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.»

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی