رسیدگی توامان به دعوای با موضوع واحد و طرف معین

سلام،برای یک نفر۸قولنامه عادی وبنگاهی زمین درتاریخ های متفاوت به جهت انجام کاری حقوقی وقانونی منعقد نمودم وجنبه خرید وفروش زده شده درقولنامه هاجمعا۴هزارمتر وبه یک نفر دیگر ۴قولنامه عادی به جهت رمالی که منو ترسوند دادم به متراژ۲هزارمتر درتاریخ های متفاوت وجنبه خرید وفروش زده شد وبه یک شخص یک قولنامه عادی به متراژ۳هزارمتر ویک وکالت بلاعزل یک پنجم ازکل سهم الارث وراث دادم برای انجام کاری حقوقی وقانونی که اگر تونستندکار رو انجام بدن دستمزدشون باشه که نتوانستند کاری انجام بدن الان من مثلا ازنفر اول از۸ قولنامش ۴تا رو در یک روز ابطال مبایعه نامه ثبت کردم وارجاع شد به شورا شعبه ۴ ودوتا مبایعه نامه دیگش رو ۱۰روز بعد ابطال مبایعه نامه ثبت کردم وارجاع شد به شعبه ۳شورا و۲قولنامه دیگه رو ۲۰روز بعد ثبت کردم وارجاع شد به شعبه ۳ ونفر دوم هم دوتا قونامش رو دریک روز وثبت کردم ابطال مبایعه نامه وارجاع شد به شعبه ۴شورا ودوتا دیگرو ۱ماه بعدثبت کردم وارجاع شد شعبه ۳شورا ونفراخر ابطال وکالت نامش رو ۱۰روز قبل ثبت کردم وارجاع شد شعبه حقوقی یک دادگاه وفردا میخوام ابطال قولنامه ۳هزارمترش رو ثبت کنم ارجاع میشه شورا چون قولنامه ها در دسترسم نبود یا گم کرده بودم وبه مرور پیدا میکردم با گشتن داخل مدارکم، اینجوری شد ومجبور شدم درتاریخ های متفاوت ابطال مبایعه نامه هارو ثبت کنم الان رد نمیشه این پرونده ها وچطوری استناد کنم به شورا یاقاضی دادگاه.. که شخص اول ازمن ۸ قولنامه مثلا گرفته چون هر کدوم میره یک شعبه دادگاه به گمانم دیگه؟مثلا ۴تا از ۸قولنامه نفر اول میره شعبه اول حقوقی و۲ دیگه میره شعبه دوم حقوقی چطوری استناد کنم که این شخص ۸قولنامه ازم گرفته نه ۴تا یانه دوتا... ممنون

نظر سوال کننده به پاسخ:
سپاسگزارم ازشما
30 اردیبهشت 1401 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی