تعهد شرکت ۳ساله و قرارداد ۶ ماهه اشکال ندارد

شرکتی از من تعهد همکاری ۳ ساله خواسته و قراردادها ۶ ماهه است این موضوع اوکیه؟

30 اردیبهشت 1401 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی