آپارتمان پارکینگ گفتن مشاع ولی الان مشخص شده ندارد

آپارتمان پارکینگ گفتن مشاع ولی الان مشخص شده ندارد

30 اردیبهشت 1401 17

سلام .کاربر محترم .مفاد قرارداد شما اهمیت دارد اگر در ان عنوان شده پارکینگ مشاع ولی در واقعیت وجود ندارد یک نوع عیب محسوب می شود که می توانیدفسخ کنید یا اینکه ارش(مابه التفاوت قیمت ) ان را بگیرید جهت فسخ باید فورا اقدام کنید درصورت ارش هم باید دادخواست مطالبه ارش به استناد خیار عیب دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی