سهم الارث

برادرزاده ام کاغذی آورد که در آن درخواست انشعاب برق نوشته بود من و خواهرم زیر آن را امضا کرده و اثر انگشت زدیم.بعدا متوجه شدیم کاغذA3 بود که بعد از امضای ما برش داده و به شکل A4 درآورده است.و در آن همه سهم الارث من را به اسم خودش زده است و خواهرم را به عنوان شاهد نوشته و برادرش نیز به عنوان شاهد امضا کرده است.ما نیز هیچ شاهد یا مدرکی نداریم که کاغذ درخواست انشعاب برق را امضا کرده ایم.لطفا مارا راهنمایی کنید.چکار باید بکنیم؟

06 خرداد 1399 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی