اعمال موارد مخففه در جرم ورشکستگی به تقصیر

سلام آیا در صورت تعدد شکات در ورشکستگی به تقصیر امکان خرید حبس یا آزادی مشروط یا موارد جایگزین حبس وجود دارد؟

31 اردیبهشت 1401 43

با سلام
بزه ورشکستگی به تقصیر دارای مجازات ۶ ماه تا دوسال بوده ود در صورت اثبات امکان تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم ، تخفیف و مجازات جایگزین حبس و حتی آزادی مشروط در صورت احراز شرایط قانونی توسط دادگاه وجود دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی