در صورتيكه جواز كسب تمديد نشود برند و شركت با مشكل موجه خواهد شد؟

اگر جوازی که روی آن برند و شرکت ثبت شده است باطل شده باشد و دیگر تمدید نشود ، آیا برند و شرکت با مشکل مواجه خواهند شد؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
اگر مرجع صادر کننده ی جوازی که روی آن برند و شرکت ثبت شده اند منحل شده باشد ، آنگاه تکلیف برند و شرکت چه خواهد بود؟
01 خرداد 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی