تخریب

آیا مالک زمین می تواند با پرداخت سهم شریک خود بنای مشرف به خرابی را بدون اجازه او تخریب نماید؟

06 خرداد 1399 224

با سلالم
در مورد تخریب ساختمان مشرف به خرابی دو شق قابل تصور است ،شق اول حالتی است که ساختمان مذکور در مجاورت معابر عمومی ،کوچه و یا اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی قرار گرفته باشد که در اینصورت برابر ملاک بند ۱۴ اصلاحی و تبصره اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری با تودیع بهای عادله سهم شریک از اعیانی و اخذ گواهی از شهرداری مبتنی بر خطرناک بودن با وجود مخالفت مالک مزبور تخریب ساختمان مشرف به خرابی امکان پذیر است.شق دوم حالتی است که ساختمان در مجاورت معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی قرار نگرفته باشد که در این صورت برای خراب کردن باید به دادگاه صالح مراجعه شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی