طرح دادخواست سلب حضانت مادر.

سلام .همسر بنده تازه از کمپ امده ومیگه ۲ماهه پاکه.وچند پرونده باشاکی خصوصی درمورد دزدی وورود به منزل به قصد دزدی داره که گفته برای کشیدن مواد رفته انجا وپیگیر بستن پرونده هاست .ایا ایشان میتواند حضانت پسر ۹ ساله کهدادگاه بمن داده رو پس بگیره

02 خرداد 1401 18
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی