زوال عقل- عدم توانایی انجام امور

مال و اموال بیمار زوال عقل، عدم توانایی اداره امور

02 خرداد 1401 19

با سلام و احترام
کسی که زوال عقلی دارد مجنون محسوب گردیده و هرگونه دخل و تصرف ایشان در اموال باطل می باشد. لذا برای نامبرده بایستی از طریق دادگاه یک قیم انتخاب شود تا اموال مجنون را اداره نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی