فوت پدر خانواده در خارج از کشور

پدر خانواده در خارج از کشور فوت کرده ولی در شناسنامه ایرانی او گواهی فوت ثبت نشده.همسر چگونه می‌تواند برای فرزندان شناسنامه المثنی با درج گواهی فوت پدر دریافت کند؟

03 خرداد 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی