خریدو فروش وام ازدواج ضرر متوجه چه شخصی میباشد

درخریدوفروش وامهاخصوصاازدواجی که قرض الحسنه ای هستندمسئولیت تخلف متوجه ضامن میباشدیاخیرچه آگاهانه ونااگاهانه

04 خرداد 1401 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی