کرایه منزل مسکونی

نرخ امسال برای اضافه کردن به کرایه ی مستاجر ها چقدر می باشد ایا صاحب خانه می تواند که هر مقدار که می خواهد به کرایه اضافه کند؟

07 خرداد 1399 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی