مشاعات

سلام میخواهم در مشاعات ساختمانمون چند وسیله بازی بذارم چون در مشاعات است باید اجازه بگیرم ؟

07 خرداد 1399 10

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی