معامله سلف

اگر یک شخصی که قصد دارد که محصول کشاورزی به صورت سلف بخرد ، علاوه بر تنظیم قرداد و امضای دوطرف برای ضمانت میتواند ز فروشنده چک یا سفته هم بگیرد و در صورت اخذ چک یا سفته باید عنوان آن چه باشد و در صورت تحویل ندادن کالا از سوی فروشنده خریدار باید از چه طریقی اقدام کند؟ از طریق قرارداد (شکایت حقوقی) پیگیری کند یا مثلا چک را برگشت بزند؟؟

10 خرداد 1399 111

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی