ملک مشاعی

احد از شرکا به طرفیت شریک دیگر که متصرف تمام ملک مشاع است دادخواست خلع ید داده است ایا دادگاه باید پس از صدور حکم، خلع ید از شریک نماید و ملک را به تصرف دیگران بدهد یا ترتیبی دیگر باید داده شود؟

12 خرداد 1399 51

با سلام خدمت شما کاربر محترم
ماده ی 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول ابان ماه 1356 صراحت دارد که در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود و تصرف محکوم له در ملک مشاع خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است که با این کیفیت رضایت و یا عدم رضایت متصرف قبلی و محکوم له در نحوه ی اجرای حکم و مخالفت هریک با تصرفات دیگری تاثیری در اجرای حکم ندارد و در صورتی که محکون علیه کل ملک را متصرف باشد پس از خلع ید کامل ملک تصرفات هریک از طرفین به نحو اشاعه و مطابق مقررات املاک مشاعی خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی