تخلیه مستاجر

چنانچه مورد اجاره محل کار باشد و بعدش صدور حکم تخلیه از دادگاه بدوی و اجرای دادنامه و تخریب محل به وسیله مالک قبل از قطعیت دادنامه و نهایتاً فسخ دادنامه تخلیه توسط مرجع بالاتر تکلیف مستأجر چیست؟

13 خرداد 1399 11

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی