;
حق کسب و پیشه

نظر به این‌که حق کسب یا پیشه یا تجارت به تبع محل کسب و پیشه در حکم غیرمنقول محسوب است لذا با عنایت به موارد 947 و 946 از قانون مدنی که استحقاق و زن از ماترک است غیرمنقول همسر را منحصر به قسمت ابنیه و اشجار دانسته است نظریه مشورتی در خصوص بی سهم بودن عیال در سرقفلی چیست؟

13 خرداد 1399 24

با عرض سلام
درصورتی‌که زوجه دائمی از جمله وراث مستاجر متوفی باشد از حق کسب و پیشه تجارت که حق مالی است ارث می‌برد لیکن درصورتی‌که ازجمله وراث مالک مغازه استیجاری باشد برای مالک نسبت به ملکی که در اجاره مستاجر از حق کسب و پیشه وجود ندارد تا برای همسر از این جهاد سهمی داشته باشد اما وفق مقررات قانون مدنی نسبت به اعیان ماترک با توجه به حس سهیم است به‌علاوه چنانچه مغازه با توافق او را مالک به اجاره واگذار گردد و سرقفلی از مستاجر دریافت شود شود زوج ذی سهم بوده و معادل یک هشتم وجه دریافتی بابت سرقفلی و همسر یا همسران دائمی متوفی می‌رسد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی