اختلافات در حدود ملک

ملکی که در حدود آن اختلاف باشد قابل افراز نیست آیا ملکی که نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده و دارای اختلاف حدود با مجاورین هست قابل افراز می باشد یا نه ؟

13 خرداد 1399 90

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی