شرط تعلق مستمری به بازماندگان.

باسلام.پسرم چند سال هست که مریض هست ناراحتی اعصاب و روان دارد می خواهم حقوق پدرش که فوت کرده برایش درست کنم. اگر ازدواج کند این حقوق قطع نمی شود ؟

25 خرداد 1401 37

سلام. شرط تعلق مستمری بازمانده نداشتن شغل وعدم تاهل است لذا اگر ازدواج کند مستمری قطع می‌شود مگر اینکه بیماری او باارجاع امر به پزشکی قانونیثابت وحکم قضایی مبنی بر الزام آن ارگانی که مستمری دهنده است رااخذکنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی