ثبت اسناد

با توجه به مواد 22 و 24 قانون ثبت و آرای شماره 188 مورخ 1336/2/3 و 1653 مورخ 1340/5/10 هیآت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه ملکی با رعایت قوانین ثبت به نام شخصی ثبت و سند مالکیت صادر شده باشد ایا دعوی ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره به لحاظ ادعای مالکیت نسبت به ملک ثبت شده قابل استماع است یا خیر؟

14 خرداد 1399 175

با توجه به مفاد و مندرجات مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره های 188 مورخ 1336/2/3 و 1653 مورخ 1340/5/10 طرح دعوی اعتراض به ثبت و به ابطال ثبت ملک مورد اعتراض به جهت عدم اطلاع از مقررات ثبت یا عدم اگاهی از انتشار اگهی های نوبتی مربوط قابل استماع نیست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی