نظر سازمان نظام پزشکی مبنی بر این است که نوعی جرم در این پرونده رخ داده است؟آیا این نتیجه گیری درست است؟

با سلام و تشکر بابت پاسخ سوال(آیا میتوان نتیجه گرفت که نظر نظام پزشکی مبنی بر این است که این پرونده ،یک‌پرونده ی کیفری است؟)درواقع سوال من این است وقتی نظام پزشکی این پرونده را بررسی کرده و جهت صلح‌و‌سازش به شورای حل اختلاف ارجاع داده است میتوان نتیجه گرفت که نظر سازمان نظام پزشکی مبنی بر این است که نوعی جرم در این پرونده رخ داده است؟آیا این نتیجه گیری درست است؟

27 خرداد 1401 20

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی