;
اثبات ادعا

سلام . شخصی از طرف پدر بنده چندقطعه زمین را به صورت فضولی با مبایعه نامه واگذار میکند سپس پدر من اقرارنامه ای در دونسخه تنظیم نموده بوده است و در آن معاملات فضولی را بابت چند قطعه زمین تنفیذ کرده است . ( پدرم سالهاست که فوت شده است و من هم کپی یا اصل اقرارنامه را ندارم چونکه نسخه اول اقرارنامه را بعد از فوت پدرم گم کردم) . در حال حاضر با شخصی در مورد یکی از املاک موروثی پدرم به مشکل خورده ام و آن شخص هم بیع نامه ای که با شخص فضول انعقاد کرده است را ارایه کرده است و مدعی است که پدر بنده طی اقرارنامه معامله راتنفیذ کرده است در صورتیکه مطمینم اینطور نیست و ایشان نه اصل و نه کپی نسخه ثانی اقرارنامه را نداردو عنوان می کند که به اصل و کپی اقرارنامه دسترسی ندارد . من هم اقرار کرده ام که پدرم اقرارنامه ای برای تنفیذ بعضی از معاملات فضولی تنظیم کرده است و عنوان کردم که این قطعه زمین در اقرارنامه ذکر نشده است و معامله فضولی ایشان طی اقرار نامه تنفیذ نشده است . سیوالی که از خدمت شما داشتم آیا ایشان نباید چونکه مدعی است اقرارنامه را به دادگاه ارایه کند ؟؟ در صورتیکه ایشان نتواند اقرارنامه را به دادگاه ارایه کند دادگاه چه تصمیمی می گیرد ؟؟؟ممنون

15 خرداد 1399 158

با سلام در رابطه با پاسخ به سوال شما باید عنوان کنم که هنگام اقامه دعوی حقوقی شخص مدعی می بایست اسناد دلایل و مدارک مثبته خود را جهت اثبات ادعای خویش به دادگاه ارائه نماید تا دادگاه بر اساس این مدارک و مستندات نسبت به تصمیم گیری قضایی خود اقدام نماید از آنجا که شخص مدعی تنها یک قولنامه یا توافقنامه با شخص فضول دارد که مدعی است آن را با وی منعقدنموده و از سویی دیگر مدعی است که این قولنامه بر اساس اقرارنامه بعدی پدر شما جزو معاملاتی است که تنفیذ شده بنابراین می بایست نسبت به ارائه اقرارنامه که نشانگر تنفیذ این معامله بوده باشد اقدام نماید و همانگونه که گفته اید ارائه دلیل و مدرک مثبت دعوا به عهده ایشان می باشد اگر چنین مدرکی به دادگاه ارائه نشود دادگاه با توجه به دلایل و موارد استنادی دیگر تصمیم گیری مقتضی در اینباره می نماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی