وقت نظارت دیوان عدالت اداری

پرونده اینجانب در دیوان عدالت اداری در سامانه دیوان نوشته در تاریخ 1401/3/16 رای صادر شده و هنوز ابلاغ نشده ولی بلافاصله در چند روز بعد در سامانه نوشته وقت نظارت به تاریخ 1401/6/7 تعیین شده.کدام صحیح میباشد ؟ایا رای صادر شده و در طی روزهای اتی ابلاغ میشود و یا همان وقت نظارت در تاریخ 1401/6/7 تعیین شده صحیح میباشد.ممنونم

30 خرداد 1401 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی