وصیت شخص نسبت به ثلث اموال

ایا کسی ک فوت شده است قبل از فوتش داخل قولنامه قید کرده ک سهم من بعد از مرگم به کسی برسد اعتبار دارد (من پدرم زودتر از پدر بزرگم فوت شده به خاطر همین مادر بزرگم به صورت قولنامه ای سهمش را به من فروخت وبه اسمم کرد) اعتبار دارد این برگه قولنامه یا ن

30 خرداد 1401 12

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی