خلع ید

. سلام مورث بنده پنجاه سال قبل برای زمینی تقاضای ثبت کرده است و تقاضای ثبت او پذیرفته شده است و اظهار نامه ثبتی و صورتجلسه تحدید حدود به نام مورث من می باشد ولیکن ملک‌ ثبت دفتر املاک نشده است اشخاصی با استفاده از ماده 147قانون ثبت با ارایه قولنامه های جعلی از مورث بنده و با ادعای اینکه ملک را از مورث من خریداری کرده اند برای خود سند 147گرفته اند . آیا می توانم با داشتن اظهار نامه ثبتی و صورتجلسه تحدید حدود و همینطور اقراری که متصرفین در رای هیات ماده ۱۴۷ دال بر خرید ملک‌ از مورث بنده کرده اند وبا ارایه قولنامه های جعلی منتسب به مورث من سند ۱۴۷ گرفته اند ) تقاضای ابطال اسنادمتصرفین و همینطور خلع ید ملک‌ را بگیرم ؟؟؟ ممنون

19 خرداد 1399 164

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی