نفقه

سلام. همسرم درخواست طلاق داده وتاجلسه اول طلاق وبعدارجاع به حل اختلاف که سازش نکرده وحالافرصت تاجلسه بعدی مانده طلاق ومن خواهان برگشت به منزل هستم ولی همسرم قبول نکردن وشرط میزاشت که مهریه روببخش وبرگردودردادگاه عنوان نمی کردومیگفت ازنطراخلاقی تفاهم نداریم وباهرترفندی میخوادمن مهریه روببخشم وطلاقم بده ویه بچه هم داریم ومن قبول نکردم گفتم مهریه باشه ومن نمی بخشم وبرمیگردم وحتی نفقه گذشته هم بهم نداده وطلاق نمیخوام واسه یه بچه که داریم قبول نمی کردوحال دوباره شرط گذاشته میگه درجلسه دادگاه بنویس که نفقه اینده نمیخوام ازت اگه دوباره بهات نساختم وکاربه جدای کشید نفقه اینده نداشته باشی ونمیتوانم برداخت کنم ولی مهریه که دادگاه قسط بندی کرده باشه من بهش اعتمادندارم و میترسم بیرونم کنه چون مشکل روانی داره ودارومصرف تاخوب بشه ونمیدانم خوب شده یانه. وزیاددروغ میگه نفقه به اجرت المتل ونصف داری مرتبط میشه یانه. واین که زن نفقه اینده روبنویسه که نمیخوادبه صررش هست یانه واگه مردطلاق بده وزن نفقه اینده نخواسته دیگه اجرت المتل ونصف داریی مردشاملش میشه یانه ویافقط همان مهریه شاملش میشه.لطفا راهنمایی کنید

20 خرداد 1399 71

با سلام
آثار مالی عقد نکاح شامل مهریه ، نفقه ، اجرت المثل می باشد ، این موارد هیچ ربطی به هم ندارند و پرداخت هریک باعث اسقاط دیگری نمیشود ، از لحظه اول شروع زندگی مشترک تا زمانی که زیر یک سقف بودید به شما اجرت المثل تعلق میگیرد و هر زمان که مجدد زند گی مشترک داشته باشید باز هم مدت زمان جدید قابل مطالبه است ، شرط تنصیف دارایی هیچ ربطی به مهریه ، نفقه و اجرت المثل ندارد و در هر حال باید محاسبه و به شما پرداخت شود حتی اگر شما تمام آثار مالی عقد نکاح خود را ببخشید ، در مورد نفقه آینده ، اسقاط چیزی که هنوز بوجود نیامده پذیرفته نمیشود ضمن اینکه وقتی زندگی مشترک دارید به ایم معنی است که نفقه شما شامل خوراک پوشاک مسکن و ... پرداخت می شود ، نتیجتا طلاق به درخواست زوجه به همراه تنصیف دارایی خواهد بود و شما می توانید بقیه موارد شامل مهریه ، نفقه ایام گذشته و اجرت المثل را مطالبه کنید یا با اختیار خودتان ببخشید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی