تنظیم قرارداد کار جهت عدم پرداخت بیمه

چه قراردادی را کارفرما میتواند داشته باشد تا افرادی که برای مثلا 5روز در ماه فقط پیش او کار میکنند بیمه نشوند .یعنی راه قانونی که کارفرما گرفتار نشود

02 تیر 1401 22

بااحترام
کاربر محترم یک راه میتوانید قرارداد تنظیم نکنید و دستمزد را نقدا پرداخت نمایید و مدرکی دال بر کارکرد نزد شما نداشته باشند و راه دیگر باتنظیم قرارداد دررقسمت توضیحات اقرارنمایند که نیازی به بیمه ندارند و در جای دیگر بیمه دارند فقط مبلغ بیمه را دریافت مینمایند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی