دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی و الزام به تنظیم سندرسمی ملک مورد صلح به طرفیت ورثه از طرف دادگاهها پذیرفته است

سلام ۰ببخشید دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی و الزام به تنظیم سندرسمی ملک مورد صلح به طرفیت ورثه از طرف دادگاهها پذیرفته است یا خیر

02 تیر 1401 12

سلام .کاربر محترم .بله دادخواست تنفیذ صلح نامه والزام به تنظیم سند رسمی با استناد به صلح نامه عادی امکان پذیر بوده؛ بنابراین مقررات قانون ثبت مانع از رسیدگی دادگاه به دلایل و مدارک اثبات معامله جهت الزام به تنظیم سند رسمی نیست. رای دادگاه درحکم سند رسمی می باشد وضمانت اجرایی دار د.نظر به اینکه منع قانونی بر عدم امکان طرح چنین دعاوی در دادگاه وجود ندارد از طرفی اصل صلاحیت عام دادگستری حاکم است. بنابراین چنانچه این دعاوی در مقام ترافع مطرح شود، بر اساس ماده 1291 از قانون مدنی قابل رسیدگی است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی