تفسیر سوال مطروحه توسط کاربر

در خصوص دعوي حميد محمدي به طرفيت شما مبني بر اثبات وقوع بيع و مطالبه خسارت دادرسي و الزام به تنظيم سند رسمي ملك در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي دراين شعبه حاضر شويد. یک توزیع مختصر لطفاً

02 تیر 1401 12

سلام کاربر محترم .یعنی شما قبلا بااقای محمدی یک مبایعنامه تنظیم کردید که بنامش سند نزدید حالیه اقای حمید محمدی علیه شما طرح دعوای حقوقی نموده وعنوان دادخواستش وخواسته اش از دادگاه این بوده که اون مبایعنامه را ثابت والزام شما رابه تنظیم سند رابگیرد که در دادگاه تشکیل پرونده شده وجلسه رسیدگی گذاشتند که باید جهت دفاع در مهلت مقرر مراجعه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی