اگر زوجه درخواست صدور کند بنا دلایلی اجراییه ایراد داشته باشد و اجرائیه برگردد باز مجدد از زوجه هزینه حق اجرا از دفترخانه‌ بابت صدور مجدد اجرائیه گرفته میشود؟

با سلام ببخشید بابت اجرائیه مهریه سوالی داشتم اگر زوجه درخواست صدور کند بنا دلایلی اجراییه ایراد داشته باشد و اجرائیه برگردد باز مجدد از زوجه هزینه حق اجرا از دفترخانه‌ بابت صدور مجدد اجرائیه گرفته میشود؟

03 تیر 1401 7

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی