دادگاه صالح جهت طرح دعوای چک بلامحل

سلام. آیا چکی ک در شهرستان برگشت خورده (لرستان) قابلیت پیگیری قضایی در تهران را دارد؟

08 تیر 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی