آیا به فرزند پسر20ساله نفقه باید بدهم

سلام فرزند پسر ۲۰ ساله ای دارم که دانشجو و دارای سوء رفتار شامل فحاشی و استعمال سیگار در منزل دارد. خودم ،همسر و فرزند کوچکترم امنیت روانی نداریم.ازطرفی قادر به اجاره منزل برای او نیستم تا برود.قصد اخراج او از منزل را دارم. لطفاراهنمایی کنیم. آیا باید به او با این شرایط نفقه بدهم.ممنونم

08 تیر 1401 23

سلام. نفقه فرزند پسر تا18 سال تمام است مگر درحال تحصیل باشد که تا25 سال نفقه می‌گیرد می توانید علیه فرزند بااستناد به ادله مثل صورت جلسه 110 وشهادت شهود ویا فیلم وصدا ازوی شکایت کنید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی