امکان درخواست طلاق حسب موارد هست؟

با سلام ،اگر شوهر زن صیغه کرده باشه وعلنا بین مردم رفت وآمد کنه به طوری که همسایه ها دیده باشند وخوش هم عنوان کند که همسرم هست زوج دوسال و نیم هم منزل مشترک رو ترک کرده اند وزوجه پدر ومادر خود راپیش خود آورده باشه البته سه دنگ خانه برای زوجه هست ودر دادگاه حکم قاضی به خانم دادند برای خلع ید که آقا شکایت کرده بودند با این توضیحات دادگاه حکم طلاق به زن میدهد زوج خرجی هم نمی دهد حتی خرج بچه هایش هم نمیکند ولی بابت نفقه شکایت از زوج نشده ولی شکایت برای مهریه شده ماشین زوج توقیف شده ولی زوج پنهان کرده ند خط موبایلش توقیف شده سه دانگ خانه هم که مال زوج هست توقیف شده می خواستم بدونم که سه دنگ ملک به نام زوج هست به زوجه بابت مهریه میدهند؟ زوجه بابت نبود زوج به مدت دوسال ونیم وهمچنین زن صیغه کردن زوج می تواند طلاق بگیرد

10 تیر 1401 18

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
عقد موقت یا دائم زوج بدون اذن و رضایت زوجه یا اذن دادگاه موجد عسر و حرج و از موارد طلاق هست لذا با اثبات موضوع با صیغه نامه،شهودو...میتوانید اقدام کنید
همچنین مفارقت طولانی مدت زوجین از هم ک علت ان زوج باشد دلیل مستقل دیگری برای عسر و حرج و طلاق هست
نفقه و عدم پرداخت ان بمدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب دلیلی متقن برای اثبات عسر و حرج و طلاق متتهی ب این طریق میبایست بدوا الزام زوج ب پرداخت را از محاکم خواست
حسب موارد کلی بنظر شرایط و امکان موفقیت در طلاق را دارید
در خصوص مهریه هم سه دانگ متعلق ب زوج اگر استثنائات دین نباشد قابل توقیف جهت وصول مهریه هست
بهتر است با احدی از متخصصین بصورت تلفنی مشورت نمایید و خودسر کاری نکنید
موید باشید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی