حق فروش سهم مشاعی از مال غیرمنقول

سه دانگ مشاع از شش دانگ خونه که برا مادرم بوده با بها پرداختی بنام من سند تک برگ خورده یعنی مادرم به من داده ، رو سند زده انتقال قطعی و سه دانگ مشاع عرصه و عیان، وراث دیگه تهدید به شکایت کردن، آیا میتونن کاری کنن ؟ آیا سهم خودمو میتونم بفروشم؟

11 تیر 1401 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی