ایا مادر من اینجا ارثی میبرد یا خیر مادرمم پارسال فوت کرده ..

سلام پدرم زودتراز پدرش فوت نموده وارث به فرزندان نمیرسد ایا مادر من اینجا ارثی میبرد یا خیر مادرمم پارسال فوت کرده ..

11 تیر 1401 18

سلام .کاربر محترم .سوال شما واضح مطرح نشده است بطور کلی اگر پدر شما زودتر از پدربزرگ فوت نموده باشند دیگر از خودپدربزرگ ارث نمی برند مادر شما بعنوان همسرپدرتان از پدربزرگ ارث نمی برد از ماترک خود پدر شما که ارث می برد منظور اینکه اگر پدرتان اموالی را در زمان حیات خود اگر مالکش بوده اند بعد از مرگش به وراث حین الفوت طبقه اول که شامل پدر ومادر متوفی همسروفرزند متوفی ونوه متوفی ارث می رسد اگر پدر شما فوت نموده وراث طبقه اول او پدرش ومادرش هرکدام یک ششم ارث می برند وهمسرش باوجود فرزند یک هشتم ودرصورت نبود فرزند یک چهارم ارث می برد بنابراین مادر شما از شوهرش یعنی پدرشما ارث می برد انهم از ماترک خود شوهر.واینکه فرمودید وارث به فرزندان نمیرسد دقیقا منظورشما چیست اگر پدرشما زودتر از پدربزرگ بمیرد فرزندان پدر جز طبقه اول هستند وارث از پدر متوفی می برند .جهت کسب اطلاعات بیشتر بهتر از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی