مطالبه خسارت از ورثه …..

سلام ملکی هشت سال پیش خریدم ولی بعد از فوت مالک متوجه شدم ملک جریمه ماده صد دارد و هنوز انحصار وراثت نشده میشود کاری کرد قولنامه ای ولی با کد رهگیری می باشد

11 تیر 1401 25

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی