امکان ابطال وکالت از جانب وکیل

سلام آیا وکالت رسمی(دفترخانه ای) کاری ساخت و ساز به صورت یکطرفه از سوی وکیل (بدون اطلاح موکل) قابل فسخ است یا خیر ؟

13 تیر 1401 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی