عقد نکاحیه در سالن عقد قانونی میباشد

برای ثبت ازدواج، مدیر سالن عقد میگه نیاز به رفتن به دفترخانه ازدواج نیست، در همین سالن ثبت میکنیم. آیا کارشون قانونی هست؟

13 تیر 1401 53
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی