مطالبه مبلغ اضافه کاری از کارفرما

سلام اگر یک ماه برای شرکت اضافه کار کنی و شرکت اضافه کار پرداخت نکند یا نصفه واریز کنن جرم محسوب نیشه.

13 تیر 1401 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی