امضای مبایعه نامه و امکان فسخ آن

به من یک قولنامه ای تنظیم شده و داده شده که خودم در آنجا حضور نداشتم وجای امضای من خالی بود که بعدا امضا کردم. الان متوجه شدیم زمین اراضی ملی میباشد آیا میتوانم شکایت کنم؟

13 تیر 1401 20

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی