جلوگیری از انجام مزایده ملک

سلام وقت بخیر- من بدهی به فردی دارم - ملک بنده به مزایده گذاشته شده- می توانم بعد از مزایده - مبلغ رو به حساب دادگاه واریز کنم

14 تیر 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی