رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی

سلام،بطرفیت۳نفر دادخواست اعلان ابطال معامله مطرح کردم (قولنامه زمین برای ۳نفر اعم از دستی وبنگاهی منعقد کردم ویک وکالت بلاعزل هم دادم به یکیشون که درهمگی جنبه خرید وفروش قید شده برای رفع اختلاف وطی مراحل ثبتی و غیرهِ دوعدد سند قدیمی که به بنده ارث رسیده بود بهشون قولنامه دادم که بعداز طی مراحل مربوطه ورفع اختلاف دستمزدشون باشه در سال ۱۳۹۰ تا۱۳۹۵ براشون قولنامه هارو منعقد کردم ) الان این ۳نفر به دروغ میگن ما خریدیم ازت قولنامه هارو وبه دروغ میگن مرتکب فروش مال غیر شدی وشکایت کیفری فروش مال غیر کردند از بنده در دادگاه کیفری والان دربازپرسیه شکایتشون ،الان اگر دادخواست های اعلان ابطال معامله که ثبت کردم و ارجاع شده به شعبه یک حقوقی وبا توجه به اینکه این ۳نفر ادعا میکنن من مرتکب فروش مال غیر شدم ودر دادگاه کیفری شکایت فروش مال غیر کردند ازم، اگرمن نتونم ثابت کنم قولنامه هارو به عنوان دستمزد رفع اختلاف وطی مراحل ثبتی واداری برای این ۳نفر منعقد کردم آیا فقط دعوی حقوقی اعلان ابطال معامله من بطرفیت این ۳ نفر، رد میشه؟و به ادعای این ۳نفر علیه بنده مبنی برفروش مال غیر رسیدگی نمیشه در شکایت اعلان ابطال معامله من بطرفیت این ۳نفر در دادگاه حقوقی؟ومن محکوم نمیشم در این دادگاه حقوقی که خودم شکایت اعلان ابطال معامله کرده بودم درعلیه این ۳ نفر؟؟؟؟

14 تیر 1401 16

با سلام به هر دعوا مجزا رسیدگی می‌شود اما موفقیت یا عدم موفقیت شما در دعوی حقوقی در دعوی کیفری بسیار موثر است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی