اگر زمانی دستگاهی که متعلق به فردی حقیق است دستگاه در مرکز بنده کار می کنه اگر دستگاه خراب بشه هزینه تعمیرات و غرامت با کیست

در حال تاسیس کلینیک زیبای هستم اگر زمانی دستگاهی که متعلق به فردی حقیق است دستگاه در مرکز بنده کار می کنه اگر دستگاه خراب بشه هزینه تعمیرات و غرامت با کیست

15 تیر 1401 14

سلام .کاربر محترم .این بستگی دارد به مفاد قرارداد شما با فردی که قرار است باشما شریک شود ودر انجا کار کند باید در خصوص این موارد توافق کنید اما اگر قراردادی نباشد یاپیش بینی نشده باشد مسلما اگر کسی خسارت به ان دستگاه وارد اورد عمدا یا غیر عمد طبق قانون مسئولیت مدنی از عهده خسارت باید براید اگر خسارت براساس عوامل قهری باشد که اراده فردی در ان دخیل نبوده خوب بحث خسارت منتفی است اما اگرکسی به شما دستگاهرابطور امانت بدهد هزینه تعمیر ان جهت انتفاع برعهده منتفع استوباید سالم همانطور که تحویل گرفته به فردامانتگذار تحویل دهد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی