وصیت نامه

دستور استکتاب چگونه است ؟ و آیا دو برگ وصیت نامه کپی شده که اصل وجود ندارد میشود دستور استکتاب داد؟

24 خرداد 1399 91

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی